برنامه بالینی اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99  به شرح زیر است:


برنامه بالینی اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری شنوایی شناسی
ایام هفته بیمارستان رفیده مرکز اسما
شنبه خانم گوهری
یکشنبه

آقای دکتر شعبانی (کارورزی ارزیابی و توانبخشی تعادل -ارشد)

خانم جعفری

خانم حاجی ابوالحسن

خانم دکتر مهرکیان
دوشنبه آقای آقازاده خانم اسحاقی
سه شنبه

آقای دکتر شعبانی

خانم دکتر جوانبخت (کارورزی توانبخشی جمعیت های خاص -ارشد)

خانم منصوری

سیروان نجفی

خانم دکتر جلیل زاده

(کارآموزی شنوایی شناسی -ارشد)

چهارشنبه

خانم دکتر جوانبخت


خانم دکتر جلیل زاده (کارورزی الکتروفیزیولوژی شنوایی-ارشد)


آقای بلندی

پنجشنبه خانم دکتر مهرکیان آقای نجفی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences