اسامی دانشجویان مقطع دکتری گروه شنوایی شناسی

 

دوره اول:                                                           دوره هشتم:

سعید اسدملایری                                                   جعفر آقازاده

حسین طالبی                                                        میمنه جعفری

سعیده مهرکیان                                                      نسرین گوهری

 

دوره دوم:                                                           دوره نهم: 

افسانه دوستی                                                      زهرا اسحاقی   

نیما رضازاده                                                           سیروان نجفی  

مسلم شعبانی

احمدرضا ناظری                                                      دوره دهم:

                                                                         مسعود بلندی  

دوره سوم:                                                         فهیمه حاجی ابوالحسن  

امرعباس ابراهیمی                                                 نیره منصوری

محبوبه شیخ زاده

فرزانه ضمیری عبداللهی

 

دوره چهارم:

طیبه احمدی

مهنا جوانبخت

مریم دلفی

 

دوره پنجم:

زهرا جدی

مهدیه حسنعلی فرد

عطا حیدری

مریم رمضانی

ژاله صمدی

 

دوره ششم:

عقیل آبسالان

پریسا جلیل زاده

 

دوره هفتم:

محمدرضا پرهیزگار

زهرا حسینی

اکرم فراهانی

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences