اسامی دانشجویان مقطع دکتری گروه شنوایی شناسی

 

دوره اول:                                                       دوره هشتم:

سعید اسدملایری (فارغ التحصیل)                        جعفر آقازاده (نگارش پروپوزال)

حسین طالبی   (فارغ التحصیل)                           میمنه جعفری (شروع کار میدانی پایان نامه)

سعیده مهرکیان  (فارغ التحصیل)                         نسرین گوهری (نگارش پروپوزال)

 

دوره دوم:                                                           دوره نهم: 

افسانه دوستی   (فارغ التحصیل)                               زهرا اسحاقی (در حال تحصیل)

نیما رضازاده  (فارغ التحصیل)                                      سیروان نجفی (در حال تحصیل)

مسلم شعبانی  (فارغ التحصیل)   

احمدرضا ناظری  (فارغ التحصیل)                                دوره دهم:

                                                                         مسعود بلندی  (در حال تحصیل)

دوره سوم:                                                         فهیمه حاجی ابوالحسن  (در حال تحصیل)

امرعباس ابراهیمی  (فارغ التحصیل)                        نیره منصوری (در حال تحصیل)

محبوبه شیخ زاده  (فارغ التحصیل)   

فرزانه ضمیری عبداللهی (فارغ التحصیل)   

 

دوره چهارم:

طیبه احمدی  (فارغ التحصیل)   

مهنا جوانبخت (پیش دفاع)

مریم دلفی  (فارغ التحصیل)   

 

دوره پنجم:

زهرا جدی  (فارغ التحصیل)   

مهدیه حسنعلی فرد  (فارغ التحصیل)   

عطا حیدری  (فارغ التحصیل)   

مریم رمضانی  (فارغ التحصیل)   

ژاله صمدی (پیش دفاع)

 

دوره ششم:

عقیل آبسالان (در انتظار چاپ مقاله اول)

پریسا جلیل زاده (در انتظار چاپ مقاله اول)

 

دوره هفتم:

محمدرضا پرهیزگار (انجام کار میدانی پایان نامه)

زهرا حسینی (انجام کار میدانی پایان نامه)

اکرم فراهانی (انجام کار میدانی پایان نامه)

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences