برنامه کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر است:

 

برنامه کارورزی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی
ایام هفته نام و نام خانوادگی
محل کارآموزی
شنبه  
یکشنبه نسرین گوهری
بیمارستان توانبخشی رفیده
دوشنبه میمنه جعفری
بیمارستان توانبخشی رفیده
سه شنبه    
چهارشنبه جعفر آقازاده بیمارستان توانبخشی رفیده

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences