برنامه کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر است:

 

برنامه کارورزی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی
ایام هفته نام و نام خانوادگی
محل کارآموزی
شنبه میمنه جعفری بیمارستان توانبخشی رفیده
یکشنبه

مسعود بلندی، نیره منصوری،

فهیمه حاجی ابوالحسنی

بیمارستان توانبخشی رفیده
دوشنبه
سه شنبه

زهرا اسحاقی

سیروان نجفی

بیمارستان توانبخشی رفیده

مرکز توانبخشی اسما

چهارشنبه

نسرین گوهری

جعفر آقازاده

بیمارستان توانبخشی رفیده

مرکز توانبخشی اسما

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences