برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر است:

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ورودی 96 (دوره ششم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

روش های نوین ارزیابی و

توانبخشی سیستم تعادل

(دکتر شعبانی)

 

 

یکشنبه    
دوشنبه    
سه شنبه

روش تحقیق

(دکتر لطفی)

توانبخشی دهلیزی

(دکتر مهرکیان)


چهارشنبه

آزمون های الکتروفیزیولوژی شنوایی

(دکتر موسوی- دکتر مهرکیان)


 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ورودی 95 (دوره پنجم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

کارآموزی در توانبخشی شنوایی در جمعیت های خاص

(خانم جلیل زاده)


یکشنبه


دوشنبه

ارزیابی، تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی

(دکتر شعبانی-خانم فراهانی)

ارزیابی، تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی

(خانم فراهانی)


سه شنبه
 پایان نامه

چهارشنبه


 

برنامه هفتگی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی ورودی 96 (دوره نهم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

روش های نوین الکتروفیزیولوژی شنوایی

(دکتر موسوی)

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

(دکتر بخشی)

یکشنبه

اصول پژوهش های آزمایشگاهی

(دکتر کریمیان)


دوشنبه

علوم اعصاب (2)

(دکتر حقگو)

روانشناسی زبان پیشرفته

(دکتر عشایری)


سه شنبه


چهارشنبه


 

برنامه هفتگی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی ورودی 95 (دوره هشتم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

یکشنبه
پایان نامه
دوشنبه

علوم اعصاب (3)    (دکتر لطفی)


سه شنبه

علوم اعصاب (3)  (دکتر موسوی)


چهارشنبه


 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences