برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر است:

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ورودی 97 (دوره هفتم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

روان شناسی زبان

(دکتر لطفی)

نوروساینس با تاکید بر شنوایی و تعادل

(دکتر مهرکیان)

 

یکشنبه    
دوشنبه

آمار زیستی

(دکتر بخشی)

فن آوری اطلاع رسانی و کاربرد آن در شنوایی

(دکتر بخشی)

سه شنبه    
چهارشنبه    

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ورودی 96 (دوره ششم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه      
یکشنبه

توانبخشی شنوایی در

جمعیت های خاص

(دکتر شعبانی)

 
دوشنبه

کارآموزی آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنوایی

(دکتر مهرکیان)


سه شنبه

پردازش و درک گفتار

(دکتر لطفی)

سمینار

(دکتر مهرکیان- دکتر شعبانی)

چهارشنبه

کارآموزی ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادلی

(دکتر شعبانی)


 

برنامه هفتگی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی ورودی 97 (دوره دهم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

ارزیابی های نوین دستگاه تعادل

  (دکتر شعبانی-دکتر مهرکیان)یکشنبه


دوشنبه


سه شنبه

علوم اعصاب (1) 

(دکتر لطفی)

نرم افزارهای آماری

(دکتر بخشی)

ژنتیک

(آقای مصلایی-آقای سوسن آبادی)

چهارشنبه


 

برنامه هفتگی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی ورودی 96 (دوره نهم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه


یکشنبه
 
دوشنبه

روش های پژوهش پیشرفته

(دکتر فروزان)

 

زبان و شناخت

(دکتر حق گو)

سه شنبه
چهارشنبه

سمینار در شنوایی

(دکتر موسوی)

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences