فایل های مربوطه را از زیر انتخاب و دانلود نمایید:

   دانلود فایل : فرم تأیید شرکت در جلسات دفاع           حجم فایل 40 KB
   دانلود فایل : فرم صدور مجوز دفاع پروپوزال           حجم فایل 30 KB
   دانلود فایل : فرم تحویل پروپوزال           حجم فایل 55 KB
   دانلود فایل : فرم تحویل پایان نامه           حجم فایل 55 KB
   دانلود فایل : فرم صورتجلسه سمینار یکساله پیشرفت کاردانشجویان از پایان نامه دکتری           حجم فایل 25 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش شش ماهه پيشرفت كار پايان نامه           حجم فایل 37 KB
   دانلود فایل : فرم محاسبه نمره نهایی دانشجویان دکتری           حجم فایل 34 KB
   دانلود فایل : فرم تعیین زمان دفاع از پروپوزال           حجم فایل 20 KB
   دانلود فایل : فرم تعیین زمان دفاع از پایان نامه           حجم فایل 20 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست افزایش سنوات تحصیلی           حجم فایل 47 KB
   دانلود فایل : فرم مجوز آزمون جامع           حجم فایل 47 KB
   دانلود فایل : فرم اصلاحات پروپوزال دکتری           حجم فایل 48 KB
   دانلود فایل : فرم اصلاحات پایان نامه دکتری           حجم فایل 48 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش عملکرد دانشجویان دکتری یکسال تحصیلی           حجم فایل 40 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش عملکرد دانشجویان دکتری در هرنیمسال تحصیلی           حجم فایل 40 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری           حجم فایل 29 KB
   دانلود فایل : پیش طرح پايان نامه تحقيقاتي(پروپوزال)           حجم فایل 59 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه دفاع از عنوان پایان نامه دکتری تخصصی (PhD)           حجم فایل 30 KB

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences