اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه شنوایی شناسی:

 

ورودی 93:                                                     ورودی 96:

فرزاد حمزه پور                                                    ثمر بابایی

مریم سیاف                                                       مهسا حسینی نسب

نوشین صیادی                                                   احمد خوش خو

زهره عرفانی منش                                             غزال شکوهی فر

ارضیه لطفیان                                                    پوریا صدیق حمیدی

                                                                      میدیا محمدی

ورودی 94:                                                      الهه مشرف

فاطمه اربابی                                                     فاطمه نظری

مریم بسطامی

جمیله چوپانی

شهناز علمداری

زکریا عنایتی

الهه فدایی

رضا گراوند

زهرا مظفری

 

ورودی 95:

زینب بیات

محمد رضوانی امین

بهاره صوفی نیا

افسون عربی

نجمه نقیبی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences