اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه شنوایی شناسی:

 

ورودی 93:                                                              ورودی 96:

فرزاد حمزه پور (فارغ التحصیل)                                       ثمر بابایی (شروع کار میدانی پایان نامه)

مریم سیاف (فارغ التحصیل)                                           مهسا حسینی نسب (شروع کار میدانی پایان نامه)

نوشین صیادی (فارغ التحصیل)                                       احمد خوش خو (شروع کار میدانی پایان نامه)

زهره عرفانی منش (فارغ التحصیل)                                 غزال شکوهی فر (تصویب عنوان پروپوزال)

ارضیه لطفیان (فارغ التحصیل)                                        پوریا صدیق حمیدی (تصویب عنوان پروپوزال)

                                                                             میدیا محمدی (شروع کار میدانی پایان نامه)

ورودی 94:                                                             الهه مشرف (شروع کار میدانی پایان نامه)

فاطمه اربابی (فارغ التحصیل)                                       فاطمه نظری (در حال نگارش پروپوزال)

مریم بسطامی(فارغ التحصیل)                                    

جمیله چوپانی(فارغ التحصیل) مشغول به فعالیت در بخش شنوایی شناسی مرکز اسما                  ورودی 97:

شهناز علمداری(فارغ التحصیل)                                                                             مارال مطهری نیا (در حال تحصیل)

زکریا عنایتی(فارغ التحصیل)                                                                                  غزاله جابری (در حال تحصیل)

الهه فدایی(فارغ التحصیل)                                                                                    مهرنوش رنجبر (در حال تحصیل)

رضا گراوند(فارغ التحصیل)                                                                                      فاطمه ملااکبری (در حال تحصیل)

زهرا مظفری (فارغ التحصیل) و مشغول به فعالیت در بخش شنوایی شناسی بیمارستان رفیده

 

ورودی 95:                                                                                             ورودی 98:

زینب بیات (فارغ التحصیل)                                                                      علی بمانی (در حال تحصیل)

محمد رضوانی امین (شروع کار میدانی پایان نامه)                                       معین الدین حسین بیگی (در حال تحصیل)

بهاره صوفی نیا (فارغ التحصیل)                                                                محبوبه عسگری (در حال تحصیل)

افسون عربی (فارغ التحصیل)                                                                  پریسا نوریانی (در حال تحصیل)

نجمه نقیبی  (فارغ التحصیل)                                                                   مینا هراتی (در حال تحصیل)

                                                                                                        نجمه مشرف دهکردی (در حال تحصیل)

                                                                                                        الناز احمدزاده (در حال تحصیل)


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences