برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشجویان مقطع دکتری به شرح زیر است:

 

برنامه هفتگی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی ورودی 96 (دوره نهم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

روش های نوین الکتروفیزیولوژی شنوایی

(دکتر موسوی)

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

(دکتر بخشی)

یکشنبه

اصول پژوهش های آزمایشگاهی

(دکتر کریمیان)

 
دوشنبه

علوم اعصاب (2)

(دکتر حقگو)

روانشناسی زبان پیشرفته

(دکتر عشایری)

 
سه شنبه      
چهارشنبه      

 

برنامه هفتگی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی ورودی 95 (دوره هشتم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه    
یکشنبه   پایان نامه
دوشنبه

علوم اعصاب (3)    (دکتر لطفی)


سه شنبه

علوم اعصاب (3)  (دکتر موسوی)


چهارشنبه


 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences