برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجویان مقطع دکتری به شرح زیر است:

 

   دانلود فایل : برنامه هفتگی دانشجویان دکتری.pdf           حجم فایل 337 KB

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences