برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجویان کارشناسی ارشد به شرح زیر است:

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ورودی 97 (دوره هفتم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

روان شناسی زبان

(دکتر لطفی)

نوروساینس با تاکید بر شنوایی و تعادل

(دکتر مهرکیان)

 

یکشنبه


دوشنبه

آمار زیستی

(دکتر بخشی)

فن آوری اطلاع رسانی و کاربرد آن در شنوایی

(دکتر بخشی)

سه شنبه


چهارشنبه


 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ورودی 96 (دوره ششم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه


یکشنبه

توانبخشی شنوایی در

جمعیت های خاص

(دکتر شعبانی)دوشنبه

کارآموزی آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنوایی

(دکتر مهرکیان)


سه شنبه

پردازش و درک گفتار

(دکتر لطفی)

سمینار

(دکتر مهرکیان- دکتر شعبانی)

چهارشنبه

کارآموزی ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادلی

(دکتر شعبانی)


 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences