برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشجویان کارشناسی ارشد به شرح زیر است:

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ورودی 96 (دوره ششم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

روش های نوین ارزیابی و

توانبخشی سیستم تعادل

(دکتر شعبانی)

 

 

یکشنبه    
دوشنبه    
سه شنبه

روش تحقیق

(دکتر لطفی)

توانبخشی دهلیزی

(دکتر مهرکیان)


چهارشنبه

آزمون های الکتروفیزیولوژی شنوایی

(دکتر موسوی- دکتر مهرکیان)


 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ورودی 95 (دوره پنجم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

کارآموزی در توانبخشی شنوایی در جمعیت های خاص

(خانم جلیل زاده)

 
یکشنبه    
دوشنبه

ارزیابی، تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی

(دکتر شعبانی-خانم فراهانی)

ارزیابی، تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی

(خانم فراهانی)


سه شنبه
 پایان نامه

چهارشنبه


 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences