مقاطع تحصیلی: شامل كارشناسي ارشد و دكتري است.

 

مقطع كارشناسي ارشد شامل یک دوره 2 ساله است که فارغ التحصیلان را قادر به انجام پژوهش در رشته مربوطه نموده و با گذراندن واحد های عملی بیشتر، اقدام به تربیت شنوایی شناس حرفه ای در حیطه بالینی می شود.

هدف از تشكيل و ايجاد دوره دكترا، تربيت افرادي متخصص و مسلط به مطالب علمي و قادر به انجام پژوهش در رشته مربوطه مي باشد تا با بكارگيري روش هاي پيشرفته تحقيق و درمان در اين رشته آگاهي، كارايي و مهارت علمي بالاتري راجهت آموزش و پژوهش بدست آورند. محور اصلي فعاليت هاي دكتراي شنوایی شناسی پژوهش و كسب تبحر در يكي از زمينه هاي پردازش های شنوایی، نوروساینس شنوایی و تعادل، اختلالات شنوایی و تعادل، توانبخشی شنوایی و تعادل است.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences