عناوین و برنامه ژورنال کلاب های گروه شنوایی شناسی به شرح زیر است:

 

جلسات ژورنال کلاب
عنوان
ارایه دهنده
روز و ساعت برگزاری
مقالات مرتبط
محل برگزاری
گزارش موردي از سندرم قنات دهليزي بزرگ
آقای دکتر شعبانی
روز شنبه مورخ 19 اسفند ماه، ساعت 11:30

مقاله اول

مقاله دوم
اتاق کنفرانس گروه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences