برنامه جلسات دفاع دانشجویان دکتری به شرح زیر است:

 

جلسات دفاع عنوان پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری


 

جلسات دفاع پروپوزال
نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پروپوزال
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
محمدرضا پرهیزگار
تاثیر توانبخشی مبتنی بر تمایز زیر و بمی صوت بر افزایش درک گفتار در حضور نویز کودکان دارای اختلال پردازش شنوایی

روز شنبه مورخ 1397/7/7

ساعت 13

ساختمان ابن سینا

طبقه چهارم
اکرم فراهانی
تاثیر توانبخشی دهلیزی بر عملکرد تعادلی افراد دچار اسکلروز متعدد

روز شنبه مورخ 1397/2/1

ساعت 11

ساختمان ابن سینا

طبقه چهارم

زهرا حسینی
تاثیر برنامه توانبخشی زمانی شنوایی بر افزایش روان گویی کودکان دارای لکنت رشدی

روز شنبه مورخ 1397/2/1

ساعت 13

ساختمان ابن سینا

طبقه چهارم

 

جلسات گزارش سالیانه روند انجام پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
مهدیه حسنعلی فرد

روز شنبه مورخ 1396/10/12

ساعت 12:30

گروه شنوایی شناسی
پریسا جلیل زاده

روز شنبه مورخ 1396/10/12

ساعت 11:30

گروه شنوایی شناسی

 

جلسات پیش دفاع پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
طیبه احمدی
تاثیر توانبخشی توجه شنوایی بر پردازش ساختار ظریف زمانی دوگوشی و عملکرد درک گفتار در نویز کودکان 9 تا 12 ساله مشکوک به اختلال پردازش شنوایی مرکزی

روز شنبه مورخ 1397/06/17

ساعت 12:30

گروه شنوایی شناسی
عطا حیدری تاثیر تربیت شنوایی واکه ای بر درک گفتار در حضور نویز در سالمندان با شنوایی هنجار

روز شنبه مورخ 1396/11/7

ساعت 12:30

گروه شنوایی شناسی

 

جلسات دفاع پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
طیبه احمدی
تاثیر توانبخشی توجه شنوایی بر پردازش ساختار ظریف زمانی دوگوشی و عملکرد درک گفتار در نویز کودکان 9 تا 12 ساله مشکوک به اختلال پردازش شنوایی مرکزی

روز شنبه مورخ 1397/06/31

ساعت 11

اتاق جلسات اساتید
عطا حیدری
تاثیر تربیت شنوایی واکه ای بر درک گفتار در حضور نویز در سالمندان با شنوایی هنجار

روز شنبه مورخ 1396/11/28

ساعت 11

اتاق جلسات اساتید

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences