8-10 10-12 13-16
شنبه

ژورنال کلاب

(دکتری)

نوروساینس شنوایی و تعادل

(کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)

آزمایشگاه گفتار و زبان

(دکترای گفتار درمانی)

یکشنبه مرکز توانبخشی اسماء (سرپرست بالینی)
دوشنبه

شنوایی شناسی وروش های ارزیابی آن

(کارشناسی گفتار درمانی)

حضور در گروه

ژورنال کلاب 

(کارشناسی ارشد)

سه شنبه سمینار (کارشناسی ارشد شنوایی) پایان نامه دانشجویان دکتری
چهارشنبه بیمارستان رفیده (سرپرست بالینی)


برنامه ی حضورِ سرکار خانم دکتر سعیده مهرکیان، مدیر محترم گروه شنوایی شناسی در نیمسال تحصیلی اول سال 98-99 در دانشگاه و مراکز بالینی به پیوست ارائه شده است.


شماره تماس: 2623 (داخلی)

مستقیم: 22180317

   دانلود فایل : برنامه حضور اساتید در گروه دکتر مهرکیان.pdf           حجم فایل 298 KB

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences