کارگاه یکروزه "ارزیابی سیستم اتولیتی"

کارگاه یکروزه با عنوان "ارزیابی سیستم اتولیتی" روز پنجشنبه مورخ هجدهم مهرماه در بیمارستان رفیده برگزار شد.

کارگاه یکروزه با عنوان "ارزیابی سیستم اتولیتی" روز پنجشنبه مورخ هجدهم مهرماه در بیمارستان رفیده توسط گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد. 

1398/07/14  -  ٠٩:٢٦ / شماره خبر : ١٥٢٦٧ / تعداد نمایش : 17


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences