تاریخچه:


گروه شنوايي شناسي دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با هدف آموزش و تربيت متخصصان مجرب با دانش روز در زمينه علوم باليني شنوايي و تعادل بنيان گذاشته شد. سیاست این گروه از ابتدا پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی (postgraduate) بوده و از سال 1373 اولین دوره دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل شدند. سپس با وقفه ای چند ساله مجددا در سال 1387، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد انجام گرفت. با تصویب مقطع دکتری رشته شنوایی در سال 1387، اولین دوره دانشجویان شنوایی شناسی مقطع دکتری تخصصی در این دانشگاه مشغول به تحصیل شدند.

 

 

رسالت برنامه آموزشي گروه شنوايي شناسي دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:


-
افزايش دانش و مهارت شنوايي شناسان  در زمينه شنوايي و تعادل

-افزایش دانش و مهارت شنوایی شناسان در زمینه اختلالات پردازش شنوایی مرکزی

-ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط شنوايي شناسان در حيطه باليني

-ارتقاي تعهد حرفه اي و اخلاق پزشكي در حيطه شنوايي شناسي

-تربیت نیروی انسانی ماهر جهت انجام پژوهشهای مرتبط با رشته شنوايي شناسي

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences