جلسات دفاع عنوان و پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه شنوایی شناسی به شرح زیر است:

 

جلسات دفاع عنوان پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری


 

جلسات دفاع پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری

 


 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences