برنامه آموزشی  مقطع  کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

تعداد واحد

 

نام درس

 

 

مقطع ارشد  شنوایی شناسی

3

فنآوریهای اطلاع رسانی

ترم  اول

 

 

12 واحد

3

نوروساینس شنوایی و تعادل

2

روانشناسی زبان

2

آمار زیستی

2

سمعک

2

درک و پردازش گفتار

ترم دوم

 

 

12 واحد

3

آزمونهای الکتروفیزیولوژی

2

سمینار

3

جمعیتهای خاص

2

روش تحقیق

3

ارزیابی و توانبخشی تعادل

ترم سوم

 

 

8 واحد

1

توانبخشی دهلیزی

1

سایکو اکوستیک

2

بالینی توانبخشی جمعیتهای خاص

1

کارورزی الکتروفیزیولوژی

1

کارورزی تعادل

ترم چهارم

 

5 واحد

4

پایان نامه

جمع واحدها  37 

 

برنامه آموزشی  مقطع دکتری شنوایی شناسی

تعداد واحد

 

نام درس

 

 

مقطع ارشد  شنوایی شناسی

3

علوم اعصاب 1

ترم  اول

 

 

9 واحد

2

روشهای نوین الکتروفیزیولوژی

2

نرم افزارهای آماری

2

اصول پژوهشهای آزمایشگاهی

2

3

روانشناسی زبان مقدماتی

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

پیش نیازها  5 واحد

3

علوم اعصاب 2

ترم دوم

 

 

11 واحد

2

سمینار

2

روانشناسی زبان پیشرفته

2

روشهای پژوهشی

2

اصول نوین ارزیابی دستگاه تعادل

2

زبان و شناخت

ترم سوم

 

5 واحد

3

 

علوم اعصاب 3

24

پایان نامه

ترم چهارم

 

24 واحد

                                                        پیش نیاز 5           جمع واحدها       49

 

 

   دانلود فایل : کوریکولوم ارشد و دکتری.pdf           حجم فایل 169 KB

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences