طرح دوره هریک از دروس ارایه شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی گروه شنوایی شناسی را با کلیک بر روی لینک، دریافت نمایید.

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences