طرح های پژوهشی انجام شده در گروه شنوایی شناسی، در فایل زیر ضمیمه شده است.

   دانلود فایل : طرح های پژوهشی گروه شنوایی.pdf           حجم فایل 197 KB

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences