جلسات دفاع عنوان و پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه شنوایی شناسی به شرح زیر است:

 

جلسات دفاع عنوان پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری


 

جلسات دفاع پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
الهه فدایی
هنجاریابی آزمون همخوان-واکه در حضور نویز در کودکان رده های سنی 12-8 ساله فارسی زبان

سه شنبه مورخ 97/7/10

ساعت 13:30

اتاق جلسات ابن سینا

طبقه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences