برنامه ی حضور خانم دکتر سعیده مهرکیان  در نیمسال دوم 1400- 1401به شرح زیر است:


روز

8-10

10-12

13-15

شنبه

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

یکشنبه

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

دوشنبه


الکتروفیزیولوژی ارشد


الکتروفیزیولوژی ارشد

حضور در گروه

کلاس اندیشه تمدن ساز

سه شنبه

بیمارستان رفیده
بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

چهارشنبه

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده
تلفن مستقیم: 22180051


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences