برنامه ی حضور جناب آقای دکتر عبدالله موسوی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 به شرح زیر است:

8-10 10-13
شنبه ژورنال کلاب (دکتری) پایان نامه دانشجویان دکتری
دوشنبه پایان نامه دانشجویان دکتری

شماره تماس: 2631 (داخلی) 

مستقیم: 22180006

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences