برنامه ی حضور جناب آقای دکتر مسلم شعبانی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 به شرح زیر است:

8-10 10-12 13-16
شنبه

ژورنال کلاب (دکتری)

حضور در گروه
یکشنبه بیمارستان رفیده (کارآموزی ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادلی)
دوشنبه توانبخشی شنوایی در جمعیت های خاص       حضور در گروه        ژورنال کلاب (ارشد)   
سه شنبه بیمارستان رفیده (سرپرست بالینی)
چهارشنبه سایکواکوستیک پیشرفته حضور در گروه

شماره تماس: 2633 (داخلی)

مستقیم: 22180006 و 71132633

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences