برنامه ی حضور سرکار خانم دکتر مسلم شعبانی در نیمسال اول 1400- 1401 به شرح زیر است:

 


8-10 10-12 13-16
شنبه حضور در گروه
حضور در گروه

جلسه گروه - ژورنال کلاب

یکشنبه علوم اعصاب 3 دکتری
علوم اعصاب 3 دکتری
حضور در گروه
دوشنبه

کارآموزی تعادل ارشد

بیمارستان رفیده

کارآموزی تعادل ارشد

بیمارستان رفیده

سه شنبه زبان و شناخت دکتری
مرکز اسما
چهارشنبه حضور در گروه

شماره تماس: 22180006

 

مستقیم: 22180006 و 71132633

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences