برنامه ی حضور خانم دکتر پریسا جلیل زاده افشاری در نیمسال دوم 1399-1400 به شرح زیر است:

روز

8-10

10-12

13-15

شنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

یکشنبه

اصول تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی

(مرکز اسما)

اصول تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی

(مرکز اسما)

مرکز اسما

دوشنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

سه شنبه

کارورزی الکتروفیزیولوژی

(مرکز اسما)

کارورزی الکتروفیزیولوژی

(مرکز اسما)

مرکز اسما

چهارشنبه

مرکز اسما

مرکز اسما

مرکز اسما
jalilzadeh.a.p@gmail.com

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences