مهنا جوانبخت      

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

استادیار گروه آموزشی شنوایی شناسی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

  mo.javanbakht@uswr.ac.ir

  m.javanbakht@yahoo.com    

ORCID ID: 0000-0002-2876-3208

 


   دانلود فایل : مهنا جوانبخت رزومه.pdf           حجم فایل 1230 KB

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences