کارشناس گروه، سرکار خانم پترامی

شماره تماس مستقیم

داخلی


22180066

2621

مدیر محترم گروه، سرکار خانم دکتر مهرکیان

داخلی


2623

اعضای هیئت علمی

شماره تماس مستقیم

داخلی سرکار خانم دکتر جوانبخت

داخلی جناب آقای دکتر شعبانی


71732631

2631

2633


صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences