1- بعد از برگزاری جلسه دفاع برگه تسویه حساب از دفتر فارغ التحصیلان یا از سایت (دانشگاه یا گروه) جهت انجام امور تسویه حساب با دانشگاه دریافت گردد.

2- مهلت تسویه حساب با دانشگاه 3 ماه بعد از دفاع می باشد.

3- تعداد پایان نامه های صحافی شده عبارتند از تعداد ذکر شده در برگه تسویه حساب بعلاوه تعداد اساتید راهنما، مشاور و مشاور آمار (صحافی پایان نامه ها به صورت پشت و رو الزامی می باشد).

4- فرمت پایان نامه باید طبق فرمت دفتر تحصیلات تکمیلی باشد (در سایت دانشگاه قسمت تحصیلات تکمیلی ،مقطع دکتری) و بایستی قبل از صحافی پایان نامه پرینت شده به تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی برسد.

5- پایان نامه ای که بعدا به کتابخانه تحویل می گردد بایستی در دفتر تحصیلات تکمیلی ممهور شود. (به کتابخانه یک عدد CD از پایان نامه نیز باید تحویل گردد)

6-فایلی که از پایان نامه تهیه می شود بایستی مطابق پایان نامه نهایی باشد مثل منابع، پیوست ها، پرسشنامه ها، صفحه عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده فارسی و انگلیسی، صفحه نمره، تعهدنامه

7- مدارک موردنیاز برای تسویه حساب با دفتر تحصیلات تکمیلی:

    - تعداد 1 عدد CD حاوی فایل پایان نامه و مقاله با فرمت word و pdf و اسکن نمره و تعهد نامه

    - ارائه کد رهگیری دریافت شده از مرکز مدارک علمی ایران www.irandoc.ac.ir (بعد از دریافت تایدیه از طریق sms یا email در خصوص پذیرش فایل پایان نامه ارائه شده به ایرانداک به واحد تحصیلات تکمیلی به منظور انجام مراحل فارغ التحصیلی مراجعه شود)

    - ارسال نامه ای از طریق اتوماسیون مبنی بر اعمال نظرات اساتید مدعو در جلسه دفاع از داوران محترم که به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسیده باشد     

     - ارائه 4 برگه اصلاحات با تایید اساتید داور،استاد یا اساتید راهنما و مدیر گروه


نکته مهم : شرط صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات منوط به چاپ مقاله یا مقالات اکسپت شده موظفی می باشد که در هنگام دفاع نهایی به واحد تحصیلات تکمیلی ارائه شده است. 


ترتیب صفحات و نکات تکمیلی در پایان نامه:

- در صفحه عنوان و روی جلد ابتدا نام دانشجو و سپس نام اساتید (بدون ذکر جناب آقای و سرکارخانم) ذکر می گردد.

- نام استاد مشاورآمار جداگانه ذکر شود

- صفحات عنوان، نمره، تعهدنامه، تقدیم و تشکر، چکیده فارسی و انگلیسی و عنوان انگلیسی بدون شماره هستند.

- از فهرست مطالب تا ابتدای فصل اول حروف ابجد یا عدد به صورت حروفی بایستی داشته باشند.

- صفحات فصول اول به بعد (سرفصل ها) بدون شمار هستند و در شماره گذاری لحاظ نمی شوند.

- منابع و پیوست ها باید دارای شماره باشند.

- در چکیده ها عنوان پایان نامه ذکر نشود.

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences