مدارک لازم جهت تعیین وقت دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد


1- نامه مدیر گروه مبنی بر تایید پایان نامه و معرفی داور داخلی

2- ارسال نسخه پایان نامه با فرمت word و PDF

3- صورتجلسه ی پیش دفاع

4- ارسال نسخه مقاله ی مستخرج از پایان نامه با فرمت word و PDF (نویسنده مسئول در مقاله جهت ثبت در مجله استاد راهنما درج گردد)

5- ارسال گواهی پذیرش / یا وصول مقاله (مذکور در بند 3) از یک مجله علمی-پژوهشی

6- مجوز دفاع

 

دانشجویان گرامی توجه فرمایند که این مدارک باید از طریق اتوماسیون  نیز به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences