برنامه ی حضورِ جناب آقای دکتر لطفی مدیر گروه شنوایی شناسی، در نیمسال تحصیلی دوم سال 99-400 در دانشگاه و مراکز بالینی به پیوست ارائه شده است.

 

  8-10 10-12 13-16
شنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

یکشنبه حضور در گروه
دوشنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

سه شنبه حضور در گروه حضور در گروه
چهارشنبه مرکز اسما

 

 


شماره تماس: 2623 (داخلی)

مستقیم: 22180317

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences