دکتر سعیده مهرکیان                                                                                                                                                                          

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

دانشیار

گروه آموزشی شنوایی شناسی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی


   دانلود فایل : saeideh_mehrkian_-cv.pdf           حجم فایل 841 KB

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences