تعيين وقت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شهريور ماه 1400

تعيين وقت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شهريور ماه 1400 تا 10 شهریور 1400

بنام خدا

با توجه به محدوديت زماني و ترافيك كاري در شهريور ماه، بدينوسيله به استحضار مي رساند مهلت ارسال مدارك از گروه هاي آموزشي به جهت دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، تاریخ  1400/6/10 اعلام مي گردد.

شايان ذكر است به مداركي كه تا تاريخ 15 شهريور ماه كامل و مورد تاييد باشند وقت دفاع در شهريور داده مي شود.

براي دانشجوياني كه مدارك آنان بعد از تاريخ مذكور به آموزش ارسال گردد، وقت دفاع در مهر ماه 1400 تعيين
مي گردد.

 

1400/06/02  -  ١٨:٢٧ / شماره خبر : ٢٠٠٩٥ / تعداد نمایش : 23


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences