ملاحظات اخلاقي در مطالعات پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي

راهنماي ملاحظات اخلاقي در مطالعات پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي

بنام خدا

در راستاي ارتقاء سطح كيفي پايان نامه هاي دانشجويي و طرح هاي پژوهشي و به منظور تسهيل در فرايند داوري اخلاقي پروپوزال هاي واصله به كميته اخلاق دانشگاه؛ پژوهشگران، دانشجويان و مجريان محترم ملاحظات اخلاقي ذيل را مورد توجه قرارداده و در مطالعات خود لحاظ فرمايند.

 

*در خصوص استفاده از كدهاي اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشكي داراي آزمودني انساني(كدهاي 31 گانه)، لزومي به درج كامل اين كدها نمي باشد و پژوهشگر تنها با در نظر گرفتن موارد منطبق با طرح تحقيقاتي به شرح آن بپردازد و از بيان عباراتي همچون متعهد مي شود كه بند شماره ... را انجام خواهم داد يا عبارات مشابه خودداري نمايد.

*بيان كدهاي اختصاصي اخلاق در پژوهش همچون گروه هاي آسيب پذير، مطالعات كارآزمايي باليني و غيره نيز همچون مورد بالا بايد منطبق بر روش اجراي طرح تحقيقاتي بوده و از ذكر عبارات كلي و غير هدفمند خودداري گردد. (كد هاي اختصاصي اخلاق درسامانه ملي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي قابل مشاهده مي باشدethics.research.ac.ir)

*روش حفظ رازداري و حريم خصوصي آزمودني ها در مطالعه، با توجه به نوع مطالعه متفاوت مي باشد(استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، تهيه فيلم و عكس از بيماران و غيره) كه بايد به طور كامل شرح داده شود. توجه شود از ذكر عبارت "پژوهشگران خود را متعهد به حفظ رازداري و حريم خصوصي مي دانند" خودداري شود.

*در صورت استفاده از پرسشنامه استاندارد و ابزار، تصوير مجوز استفاده و ترجمه از مولف اصلي براي بومي سازي در كشور ايران دريافت و مستند آن در پروپوزال درج شود.

*در صورت استفاده از اسنادي مانند عكس، نمودار، جدول و ... به چاپ رسيده در كتب و مقالات علمي علاوه بر ذكر منبع تصوير مجوز استفاده از ناشر اصلي(ناشر كتاب و سردبير مجله) ضروري مي باشد.

* نمونه فرم رضايت آگاهانه تكميل شده توسط آزمودني يا مشاركت كنندگان در پروپوزال درج شود.

* پرسشنامه اي كه جهت نمونه گيري آزمودني و يا مشاركت كنندگان استفاده خواهد شد در انتهاي پروپوزال آورده شود.

1402/10/13  -  ٠٨:٢٨ / شماره خبر : ٢٧٩٨٢ / تعداد نمایش : 80


خروج
صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences