برنامه بالینی اعضای هیات علمی  در نیمسال اول سال تحصیلی 99-400  به شرح زیر است:


برنامه بالینی اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری شنوایی شناسی


ایام هفته بیمارستان رفیده مرکز اسما

شنبه


- -
یکشنبه

 

آقای دکتر شعبانی (کارورزی ارزیابی و توانبخشی تعادل -ارشد)

 

خانم دکتر مهرکیان
دوشنبه -

خانم دکتر جوانبخت

(کارورزی تجویز و تنظیم وسایل کمک شنیداری)


سه شنبه

آقای دکتر شعبانی

خانم دکتر جوانبخت 

 

خانم دکتر جلیل زاده

(کارورزی الکتروفیزیولوژی شنوایی)


چهارشنبه

 

 

خانم دکتر جوانبخت


پنجشنبه

خانم دکتر مهرکیان


-

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences