برنامه ی حضورِ سرکار خانم دکتر سعیده مهرکیان، در نیمسال تحصیلی اول سال 99-400 در دانشگاه و مراکز بالینی به پیوست ارائه شده است.

 

  8-10 10-12 13-16
شنبه

ژورنال کلاب

(دکتری)

حضور در گروه

حضور در گروه

یکشنبه مرکز توانبخشی اسماء (سرپرست بالینی)
دوشنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

(کارشناسی ارشد)

سه شنبه حضور در گروه ژورنال کلاب (کارشناسی ارشد)
چهارشنبه توانبخشی شنوایی جمعیت های خاص _کارشناسی ارشد)

 

 


شماره تماس: 2623 (داخلی)

مستقیم: 22180317

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences